Statut

STATUT

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

Tekst ujednolicony

Sucha Beskidzka, 7 listopada 2018 r

 

Statut wersja pdf

Spis treści:

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Rozdział II – Cele i zadania szkoły

Rozdział III – Organy szkoły

Rozdział IV – Organizacja szkoły

Rozdział V – Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Rozdział VI – Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział VII – Współdziałanie Nauczycieli i Rodziców

Rozdział VIII – Zasady współpracy z instytucjami działającymi na rzecz szkoły, ucznia, rodziny

Rozdział IX – Rekrutacja

Rozdział X – Postanowienia końcowe