Rekrutacja 2019

 

Logowanie do serwisu

Jak poprawnie zalogować się doszkoły ponadgimnazjalnej

 

Zasady rekrutacji w Liceum Ogólnokształcącym nr I

im. Marii  Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej

na rok szkolny 2019/2020

Planowane klasy w roku szkolnym 2019/2020 :

KLASA A – przedmioty wiodące: matematyka i fizyka lub informatyka
przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub informatyka

KLASA B – przedmioty wiodące: matematyka i język obcy
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, język obcy

KLASA C – przedmioty wiodące: biologia i chemia
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia

KLASA D – przedmioty wiodące:język polski i historia lub wiedza o społeczeństwie
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

KLASA E – przedmioty wiodące: język obcy i geografia
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, geografia

KLASA F – przedmioty wiodące: język polski i biologia + zwiększona ilość godzin wychowania fizycznego
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka,biologia, wychowanie fizyczne

 

Od drugiej klasy absolwenci gimnazjum będę mieli możliwość wybory trzeciego przedmiotu rozszerzonego w zależności od upodobania i możliwości utworzenia grupy.

Absolwenci szkół podstawowych przez całe 4 lata nauki w liceum realizują 2 przedmioty rozszerzone.

 

 

O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ UCZNIOWIE, KTÓRZY  W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM UZYSKAJĄ CO NAJMNIEJ    –  110 PUNKTÓW.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych Liceum dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2019/ 2020.

LP

Rodzaj czynności

Termin postępowaniu rekrutacyjnym

Termin postępowaniu
uzupełniającym

1.

Składanie wniosku wydrukowanego podczas rejestracji
elektronicznej o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru.

25.04 -10.06. 2019 r.
do godz.15:00

11 – 16.07.2019 r.
do godz.15:00

2.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( kopia )

21- 25.06.2019 r.
do godz.15:00

nie dotyczy

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

28.06.2019 r.
o godz.12:00

31.07.2019 r.
o godz.12:00

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w  danej szkole poprzez dostarczenie:
– oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej – punkt 2.) – 2 zdjęcia legitymacyjne – wypełniony i podpisany przez rodziców /opiekunów kwestionariusz – karta zdrowia

do 09.07.2019 r.
do godz.15:00

20.08.2019 r.
do godz.15:00

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

10.07.2019 r.
o godz.12:00

22.08.2019 r.
o godz.12:00

6.             Spotkania rodziców i uczniów z wychowawcami.             10.07.2019 r. o godz.12:30                               

 Lista konkursów i olimpiad liczących się w czasie rekrutacji:

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Zasady przeliczania punktów:

Szkoła podstawowa

Gimnazjum