Terminy rekrutacji 2022

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej  szkoły  ponadpodstawowej   z   wyłączeniem   szkół   i   oddziałów, o których mowa w pkt 2. od 16 maja do 20 czerwca

2022 r.

od 27 lipca do 3 sierpnia

2022 r.

2. Uzupełnienie  wniosku   o  przyjęcie   do  klasy  I  szkoły  ponadpodstawowej    o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.  

od 24 czerwca do 12 lipca

2022 r.

 

nie dotyczy

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 12 lipca 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych  pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 18 lipca 2022 r. do 8 sierpnia 2022 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

19 lipca 2022 r.

do godz. 12.00

9 sierpnia 2022 r.

do godz. 12.00

6. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

§  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

§  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

 

do 25 lipca 2022 r. do 17 sierpnia 2022 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 lipca 2022 r. do godz.12.00 18 sierpnia 2022 r.

do godz.12.00

 

 

Procedura odwoławcza
1. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 29 lipca 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r.
2.. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do3dnioddniawystąpieniaosporządzenieuzasadnieniaodmowy przyjęcia
3. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
4. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół

zgodnie z przepisami § 11a, § 11b ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 ze zm.).