Program wychowaczo-profilaktyczny na lata 2019 – 2021

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące nr I

 1. Marii Skłodowskiej – Curie

w Suchej Beskidzkiej

 

 

Akty prawne:                                                                                                                                          

 1. Ustawia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz.1148)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2004r. nr 256.poz 2572, z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 i nr 170, poz. 1218).
 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. nr 111 poz. 535, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ( Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231, z późn. Zm.).
 6. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 109, z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z późn. zm.) .
 9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493).
 10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych ustaw.
 11. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami )dz. U. 2019 r., poz 1078)
 12. Rozporządzeniu MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej II stopnia Dz. U. 2018 poz. 467
 13. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69).
 14. Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach.
 15. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, z późn. zm.)
 16. Rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 3 października 2011 poz. 1245).
 18. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ORAZ Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające w/w rozporządzenie (Dz. U. z 2018r., poz. 214)
 19. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
 20. Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 325)
 21. Statut Szkoły i Konwencja Praw Dziecka.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie został przyjęty uchwałą Rady Rodziców w dniu ………….  2019 r.

 

 

 

………………………………….                                                               ………………………………….

Dyrektor Szkoły                                                                              Rada Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

Dyrekcja, pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy

Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej

Wprowadzenie

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci.

Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój

a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.

 

Szkoła,  jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.

 

 

Wychowanie

„Celem wychowania realizowanego w szkole jest uczeń/wychowanek dojrzały na miarę fazy rozwojowej, w której się znajduje. Dojrzałość osiąga się w czterech sferach: fizycznej, psychicznej (w tym emocjonalnej i intelektualnej), społecznej oraz duchowej.” (Z. Gaś)

Profilaktyka

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. „Ograniczona skuteczność działań wychowawczych oraz współwystępujące czynniki ryzyka negatywnie oddziałujące na wychowanka, sprawiają, że cele wychowawcze są zagrożone lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Wtedy konieczne staje się podejmowanie działań profilaktycznych,  „profilaktykę” należy rozumieć jako interwencję wzmacniającą, korygującą i uzupełniającą wychowanie” (Z. Gaś)

 

 

CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI CHRONIĄCE

Poprzez czynniki ryzyka rozumiemy właściwości indywidualne, cechy środowiska społecznego i efekty ich interakcji, które wiążą się ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia nieprawidłowości czy zaburzeń. Możemy wśród nich wymienić:

 1. Czynniki indywidualne:

– niski poziom umiejętności społecznych i radzenia sobie z emocjami;

– niski poziom inteligencji;

– duże zapotrzebowanie na stymulację na wrażenia;

– wczesny wiek inicjacji nikotynowej i alkoholowej, wczesne zachowania problemowe;

– trudny temperament – impulsywność, nadpobudliwość, agresywność.

 1. Czynniki związane z rówieśnikami:

– przebywanie w towarzystwie rówieśników przejawiających zachowania ryzykowne (palenie papierosów, zażywanie substancji psychoaktywnych, picie alkoholu, stosowanie przemocy fizycznej lub werbalnej);

– poszukiwanie i uzyskiwanie u rówieśników aprobaty dla zachowań ryzykownych;

– odrzucenie przez rówieśników.

 1. Czynniki związanie z rodziną:

– niski status socjoekonomiczny rodziny – niskie dochody, niski poziom edukacji rodziców, brak stałej pracy ;

– poważne konflikty rodzinne- rozwód lub separacja rodziców, wrogość między rodzicami;

– alkoholizm lub inne uzależnienia rodziców;

– zakłócenia w relacji rodzic-dziecko;

– nieprawidłowa realizacja ról rodzicielskich – niekonsekwentne zasady wychowawcze, brak nadzoru, troski, brak zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;

– brak wsparcia u innych dorosłych;

– niewłaściwe wzorce zachowania u starszego rodzeństwa.

 1. Czynniki ryzyka związane ze szkołą i nauką:

– niepowodzenia w szkole w obszarze edukacji i w relacji z ludźmi;

– negatywny stosunek do obowiązków szkolnych lub do nauczycieli;

– brak adekwatnej reakcji na trudności ucznia

Czynniki chroniące nie usuwają negatywnych doświadczeń lub niekorzystnych czynników, ale pomagają zmagać się z nimi z dobrym skutkiem, zwiększają ogólną odporność człowieka, wyzwalają większą motywację i energię do walki
z przeciwnościami. Możemy wśród nich wymienić:

 

 1. Cechy indywidualne:

– wysoki poziom inteligencji i uzdolnień, koncentracja uwagi;

– pozytywny obraz własnej osoby, właściwe poczucie wartości

– umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z sytuacjami stresującymi

– posiadanie życiowego celu, aspiracje edukacyjne;

– asertywność, komunikatywność, zdolności adaptacyjne;

 1. Czynniki związane z rówieśnikami:

– umiejętność nawiązywania kontaktów rówieśniczych,

– otwartość, komunikatywność

– szacunek, tolerancja, empatia

 1. Czynniki związane z rodziną:

– czerpanie dobrego wzorca od rodziców, opiekunów

– angażowanie się rodziców w naukę i wychowanie dziecka;

– dobre relacje z rodzeństwem;

– jasno sprecyzowane oczekiwania wobec dziecka;

– monitorowanie czasu wolnego dziecka.

 1. Czynniki związane ze szkołą:

– efektywna współpraca między nauczycielami, pedagogiem i rodzicami, sprawne przekazywanie informacji,

– szybka i odpowiednia reakcja w sytuacji ryzyka;

– szczególna dbałość o młodzież z grup o podwyższonym poziomie ryzyka;

– budowanie poczucia troski i wsparcia;

– dbałość o budowanie pozytywnych relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami kompetencji społecznych;

– przygotowanie nauczycieli do pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze

– angażowanie młodzieży w życie szkolne, pokazanie możliwości właściwego, zdrowego spędzania czasu wolnego.

MISJA SZKOŁY

 

„WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA DOBREGO I MĄDREGO”

 

Motto wspiera główne zadanie szkoły, jakim jest wychowywanie młodzieży do wartości. Dobroć i mądrość to aksjologiczne priorytety szkoły, które będą intensywnie rozwijane przy użyciu nowoczesnych technik dydaktyczno – wychowawczych.

,,Wartość” to wszystko, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich, co uważane jest za ważne, oraz sprzyjające i w taki sposób jest urzeczywistniane.

Wychowanie człowieka dobrego i mądrego to główny cel szkoły, urzeczywistniający uniwersalne idee, stanowiące podstawę systemu światopoglądowego młodego człowieka.

 

 1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności szkolnej.
 2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.
 3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.
 4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.
 5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.
 6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

WIZJA SZKOŁY

 

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły będą ludźmi mającymi poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie.

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem kadra pedagogiczna podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej „małej ojczyzny”. Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonać słusznego wyboru.

 

KONCEPCJA PEDAGOGICZNA

 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły wspiera integralny rozwój i wychowanie ucznia oraz umożliwia stworzenie każdemu nauczycielowi szansy stosowania autorskich rozwiązań dla różnych problemów wychowania. Jego walorem jest zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia i skuteczne rozwijanie jego potencjału, poprzez motywowanie do samodzielnej pracy.

Proponujemy nowoczesne metody np. tutoring, mentoring, eksponujące podmiotowość ucznia i pozytywnie wpływające na jego wszechstronny rozwój.

 

MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwenta naszej szkoły cechuje:

 • miłość i szacunek do Ojczyzny wyrażająca się głównie poprzez poznawanie jej historii, kultury i tradycji jak również troska o utrzymanie i pomnożenie dziedzictwa narodowego, regionalnego i godne reprezentowanie kraju na zewnątrz,
 • świadomość przynależności do wspólnoty ogólnoludzkiej w poszanowaniu prawa i godności każdej jednostki, dążenie do budowania więzi i właściwych relacji między ludźmi,
 • wysoka kultura osobista wyrażona przez odpowiednią postawę, dbałość o poprawność językową, właściwe słownictwo, strój,
 • wrażliwość, życzliwość i pozytywne nastawienie wobec innych,
 • tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, ras, religii, narodów,
 • szacunek dla środowiska naturalnego, przyrody, odkrywanie jej piękna i tajemnic,
 • zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek dla prawdy, postępowanie zgodnie z własnym sumieniem, wysoki poziom wiedzy
  i umiejętności zgodny z własnymi możliwościami,
 • umiejętność rozpoznawania zagrożeń, odporność na wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych oraz środków przekazu;
 • aktywne uczestniczenie w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności określonych przyjętym i realizowanym planem nauczania

 

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

Głównym celem Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Liceum Ogólnokształcącego jest wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym i społecznym.

 

Cele szczegółowe:

 • uczeń Liceum szanuje życie ludzkie jako najwyższą wartość
 • uczeń kieruje się w stosunkach międzyludzkich uczciwością i prawdą
 • uczeń szanuje godności osobistej
 • uczeń rozpoznaje i rozwija własne zainteresowania, zdolności, talenty
 • uczeń wykazuje się postawą odpowiedzialności za bezpieczeństwo, własne decyzje i czyny
 • uczeń potrafi korzystać z przysługujących mu praw i wywiązuje się z obowiązków
 • uczeń ma zapewnioną równą szansę w dostępie do różnych szkolnych form edukacyjnych, działań opiekuńczych, kulturalnych i sportowych
 • uczeń jest zmotywowany do samokształcenia
 • uczeń dba o wysoką kulturę osobistą własną i kolegów
 • uczeń posiada umiejętność radzenia sobie na współczesnym rynku pracy
 • uczeń potrafi organizować akcje propagujące zdrowy i higieniczny tryb życia, bierze w nich aktywny udział
 • uczeń posiada umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami, wykazuje się postawą asertywną
 • uczeń podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
 • uczeń ma pozytywne relacje z rodziną i najbliższym otoczeniem
 • uczeń wykazuje postawę patriotyczną, poszanowania kultury, tradycji, symboli szkolnych, lokalnych i narodowych
 • uczeń jest tolerancyjny wobec odmiennych poglądów i rozwija tożsamość europejską
 • uczeń ma wypracowane umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • uczeń współpracuje w zespołach klasowych, jest zaangażowany w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego

 

 

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH NASZYCH UCZNIÓW

 

Diagnozowanie potrzeb uczniów odbywa się na podstawie obserwacji, analizy dokumentacji szkolnej, indywidualnych rozmów pedagoga z uczniami i rodzicami, wniosków do pracy zespołów wychowawczego i przedmiotowych. Diagnozy dokonuje się także w bieżącej pracy i obserwacji uczniów, ankiet ewaluacyjnych oraz kontaktu przez e-dziennik z rodzicami.

W minionym roku szkolnym wyodrębniono następujące potrzeby, którymi jako nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy zajmiemy się w szczególny sposób:

 

 1. Rozpoznawanie własnej ścieżki życiowej, wyboru kierunku studiów, badanie predyspozycji do wyboru zawodu
 2. Rozwijanie pasji i zainteresowań m. in. poprzez współpracę z zewnętrznymi placówkami naukowymi,
 3. Realizowanie siebie w pracy dla innych, wolontariat
 4. Nabywanie umiejętności radzenia sobie w przestrzeni wirtualnej, zapobieganie zagrożeniom w sieci,
 5. Monitorowanie realizowania obowiązku szkolnego przez młodzież z trudnościami w nauce
 6. Opieka nad młodzieżą z problemami zdrowotnymi, ze SPE oraz posiadającymi opinie PPP i inne
 7. Zintensyfikowana profilaktyka uzależnień z naciskiem na dopalacze i e-papierosy

 

 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Liceum

obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstway programowej kształcenia ogólnego.

ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020  2020/2021

 

ZADANIA DO REALIZACJI

 

SPOSOBY, METODY, FORMY REALIZACJI TERMIN

GRUPA DOCELOWA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
 

KSZTAŁCENIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH

 

 

 

1. Organizacja apeli z okazji świąt państwowych:

* Dzień KEN. Ślubowanie klas pierwszych.

* Święto Odzyskania Niepodległości Polski

* Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-Maja

* Wielkanoc

* Boże Narodzenie

 

2. Uroczyste obchodzenie Święta Patronki Szkoły: „Maria Skłodowska- Curie w odsłonach”

 

3. Wskazywanie wzorców postępowania w kontekście literatury i religii.

 

4. Czuwanie maturzystów – kościół NNMP w Suchej Beskidzkiej

 

 

kl. I-III

Zgodnie z  harmonogramem

 

 

 

 

 

kl. I-III

marzec

 

kl. I-III

 

 

marzec

 

wychowawcy

nauczyciele
j. polskiego i historii

 

 

 

 

 

nauczyciele
j. polskiego i chemii

 

nauczyciele
j. polskiego i religii

 

nauczyciele religii wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 

Wskazywanie wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi.

 

Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej

 

 

 

1. Udział w obozie integracyjnym w Sidzinie i Zawoi

 

2. Organizowanie wycieczek szkolnych, programowych i przedmiotowych

 

3. Zorganizowanie wycieczki do Londynu i Oxfordu

Przygotowanie trzeciej edycji wymiany z Francją

 

4. Udział w rajdzie turystycznym : Rajd Babiogórski

 

5. Organizacja Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek

 

6. Organizacja sportowych obozów zimowych lub letnich.

 

7. Bal studniówkowy.

 

 

8. Tematyka godzin wychowawczych

 

 

9. Realizacja projektów ekologicznych tj: „ Stop Smog”, zakup koszy do segregacji śmieci na korytarze szkolne

 

10. Współpraca z Uczelniami Wyższymi

 

kl. I

 

kl. I-III

zgodnie z harmonogramem

klasy I -III

kwiecień 2020

 

klasy I –III wrzesień

kl. I-III luty

 

kl. I-III luty/czerwiec

 

kl. III styczeń

 

kl. I-III  w załączeniu

 

kl. I-III

 

 

klasy I – III

 

 

 

 

wychowawcy

pedagodzy

wychowawcy

nauczyciele

 

 

nauczyciele j. obcych

 

nauczyciele wych fiz.

 

 

nauczyciele religii

 

nauczyciele wych. fiz.

 

 

rodzice

 

wychowawcy

 

 

nauczyciele, rodzice

 

 

nauczyciele, wychowawcy

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

 

Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych.

1. Przeprowadzenie konkursu szkolnego „Dzień bezpiecznego Internetu”

 

2. Tematyka godzin wychowawczych

 

kl. I, luty

 

 

kl. I-III

w załączeniu

nauczyciele informatyki

 

wychowawcy

 

ZACHĘCANIE  I PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO UDZIAŁU W PROJEKTACH, OLIMPIADACH, KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH I WYDARZENIACH KULTURALNYCH

 

Rozwijanie kompetencji: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

 

1. Realizacja innowacji pedagogicznej zgodnie
z wybranym tematem przez społeczność szkolną.

 

2. Przygotowanie uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej.

 

3.Przygotowanie młodzieży do konkursu
o Diamentowy Indeks AGH geografia i matematyka

 

4. Prowadzenie konsultacji dla uczniów przygotowujących się do Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i Olimpiady o Żywności i Żywieniu

 

5. Przygotowanie do Olimpiady Geograficznej oraz Powiatowego Konkursu Geograficznego

 

6. Organizacja Maratonu Matematycznego

 

7. Udział w konkursie Kangur Matematyczny

 

8. Dzień liczby

 

9. Przygotowanie do Olimpiady Matematycznej

 

10. Przygotowanie uczniów do Olimpiad z Historii, WOS-u,  Religii oraz Olimpiad z Języków Obcych ( Języka angielskiego i niemieckiego), Filozofii i Teologii …

 

10. Przygotowanie młodzieży do zawodów sportowych o tytuł mistrza w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

 

11. System Współzawodnictwa Sportowego Szkół – Licealiada Młodzieży Szkolnej

 

12. Tydzień Języków Obcych

 

13. Olimpiada Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego

 

14. Zaduszki Artystyczne

 

 

kl. I-III

 

cały rok

zgodnie z harmon. I kalendarzem konkursów

 

nauczyciele

 

 

 

 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH

 

Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.

 

1. Prowadzenie przez bibliotekę szkolną akcji „Bookcrossing” czyli „Uwalnianie książek”

 

2. Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich połączone z Dniem Otwartym LO.

 

3. Analiza czytelnictwa wśród młodzieży.

 

4. Realizacja konkursów promujących czytelnictwo
i teksty kultury o walorach literackich jak : „W cieniu jodeł i świerków”, „Podbabiogórskie opowieści” i inne

 

5. Prowadzenie zajęć z młodzieżą nt. mnemotechnik.

 

 

kl. I-III  cały rok

 

 

kl. I-III  kwiecień

 

 

kl. I-III   cały rok

 

I półrocze

 

 

 

kl. I-II

cały rok

 

nauczyciele

j. polskiego

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

pedagog

 

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacji

 

1. Zajęcia z doradcą zawodowym, badanie predyspozycji zawodowych.

2. Udział młodzieży w akcjach „Dni otwarte” wyższych uczelni,

3. Udostępnianie uczniom materiałów informacyjnych przysłanych przez wyższe uczelnie.

4. Udział młodzieży z klas maturalnych w próbnym egzaminie dojrzałości.

5. Spotkania uczniów klas maturalnych z przedstawicielami wyższych uczelni.

6. Współpraca z PUP w zakresie rozpoznawania rynku pracy. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

 

7. Umożliwienie uczniom udziału w zajęciach warsztatowych na wyższych uczelniach – koła naukowe PK, UJ, AGH

 

kl. II i III

cały rok

kl. III  II półrocze

na bieżąco

kl. I-III

na bieżąco

 

kl II-III

zgodnie z harmonogramem

 

 

kl. III

zgodnie z org. pracy szkoły

 

kl. III

cały rok

 

 

nauczyciele

pedagog

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY W WOLONTARIAT

Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.

 

 

1. Organizowanie akcji krwiodawstwa.

 

2. Organizowanie zbiórki na cele charytatywne i społeczne: Świąteczna paczka, WOŚP, Góra Grosza

 

3. Zaangażowanie w akcję „Rodzina Rodzinie”, pomoc w Jemenie i Syrii

 

4. Bieżąca pomoc w sytuacjach losowych.

 

 

młodzież pełnoletnia

zgodnie z harm.

 

 

kl. I-III  listopad

 

 

 

nauczyciel chemii

 

nauczyciele religii, opiekun SK Caritas

 

 

 

 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ.

 

 

1. Angażowanie młodzieży w kampanie ogólnopolskie „Trzeźwa Małopolska”

 

2. Prowadzenie zajęć nt. szkodliwości używania środków zmieniających świadomość, w tym papierosów, e-papierosów, dopalaczy itp.

 

3. Organizowanie spotkań z prawnikiem nt konsekwencji wejścia w kolizję z prawem.

 

4. Zorganizowanie spektaklu profilaktycznego NOE

 

5. Indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, wskazywanie miejsc, w których można znaleźć fachową pomoc.

 

6.  Realizowanie programu profilaktycznego: „ARS- czyli jak dbać o miłość” oraz „Stres pod kontrolą”

 

7. Działania informacyjne dot. zdrowego stylu życia prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.

 

8. Realizacja programu: „Wybierz życie. Pierwszy krok.”

 

9. Realizacja programu: „ARS- Czyli jak dbać o miłość?”

 

 

kl. I-III   marzec

 

 

kl. I-III

na bieżąco

 

 

kl. II   II półrocze

 

 

kl. I   II półrocze

 

 

kl. I-III

na bieżąco

kl. II i III

cały rok

 

kl. I-II

cały rok

 

kl. I, cały rok

 

k. I , cały rok

 

 

pedagog

wychowawcy

zaproszeni specjaliści

pielęgniarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPOBIEGANIE OBNIŻANIU SIĘ FREKWENCJI UCZNIÓW

 

1. Zapoznanie młodzieży z postanowieniami Statutu Szkoły systemem kar i nagród.

 

2. Przeprowadzenie ankiet w klasach z niską frekwencją nt, przyczyn nieobecności.

 

3. Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami nadmiernie opuszczającymi lekcje.

 

4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów z trudnościami w nauce.

 

5. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych dla zespołów klasowych, w których są uczniowie z trudnościami adaptacyjnymi.

 

6. Restrykcyjne i jednolite wyciąganie konsekwencji w stosunku do osób wagarujących.

 

kl. I    IX 2019

 

 

kl. I-III

w razie potrzeby

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

w razie potrzeby

 

 

cały rok

 

 

Dyrekcja

wychowawcy

pedagodzy

 

 

WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA Z RODZICAMI

 

1. Zasady współpracy szkoły z rodzicami oparte są na wzajemnej życzliwości, dyskrecji oraz takcie i realizowane są poprzez:

wspólne planowanie działań

wspólne rozwiązywanie problemów

rzetelne przekazywanie informacji

2. Rodzice zapoznawani są z obowiązującym prawem oświatowym i osiągnięciami szkoły.

3. Rada Rodziców uczestniczy w opracowywaniu podstawowej dokumentacji szkoły.

4. Szkoła diagnozuje potrzeby i oczekiwania rodziców w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej.

5. Rodzice systematycznie uczestniczą w zebraniach organizowanych przez dyrektora szkoły i wychowawców.

6. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, utrzymywania stałego kontaktu z wychowawcą.

7. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności wychowawczych rodzice mają możliwość skorzystania z pomocy wychowawcy, nauczyciela i pedagoga szkolnego.

 

 

wszyscy rodzice

 

wywiadówki zgodnie z harm.

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

wychowawcy

pedagog

nauczyciele uczący

 

 

 

SPOSOBY EWALUACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWACZO – PROFILAKTYCZNEGO

 

Ewaluacja programu możliwa będzie poprzez:  badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu szkolnego, na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, wypowiedzi uczniów, obserwacje dokonywane przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego, uczniów, rodziców, pracowników szkoły. ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli, rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, pracownikami obsługi, dokumenty w teczkach wychowawczych, analiza wyników pracy zespołów: przedmiotowych, wychowawczych, wnioski do dalszej pracy pedagoga szkolnego.

 

Ewaluacji programu  wychowawczego podlegają co roku:

– plany pracy wychowawczej wychowawcy klasowego i ich realizacja,

– współpraca z rodzicami (tematyka zebrań i frekwencja, rozmowy indywidualne, informacje o postępach uczniów i działaniu szkoły),

– organizacja i przebieg imprez i uroczystości szkolnych,

– organizacja, cele wycieczek szkolnych (karty wycieczek, wpisy do e-dziennika)

– organizacja zajęć pozalekcyjnych (plany pracy, e-dzienniki),

– współpraca z różnymi instytucjami,

– realizacja zadań pedagoga szkolnego (sprawozdanie z planu pracy)

– pozytywne i negatywne zachowania uczniów na lekcjach, zajęciach, przerwach i uroczystościach,

– działania podjęte wobec uczniów sprawiających trudności dydaktyczno – wychowawcze.