Doradztwo zawodowe

mgr Agnieszka Mikołajek prowadzi konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego w każdy poniedziałek na ósmej godzinie lekcyjnej.

Konieczny wcześniejszy kontakt przez dziennik elektroniczny.

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 1. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO (WSDZ) (i doradców zawodowych w systemie oświaty)

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.) – m.in. system oświaty i wychowania zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., nr 61, poz. 624 ze zm.) – wprowadza funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanego we współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi; wyznacza też ramy organizacyjne dla opracowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego; dyrektorzy mają obowiązek określenia w statucie szkoły wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) oraz zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r., Nr 228, poz. 532)

 

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – m. in. Zajęcia z zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego zostały uwzględnione jako odrębne w ramach działalności dydaktycznej szkoły, niezależne od zajęć służących wsparciu w planowaniu kariery zawodowej, realizowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – m.in. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia, dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program zawiera m.in. informacje o zawodach, kwalifikacjach, możliwościach ich uzyskania.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017r, poz. 703) – m.in. w ramowym planie nauczania został określony minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego (minimum 10 godzin w całym cyklu nauczania).

 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2017 r., poz. 1591)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018r, poz. 1675).

 

 

 

 1. WSTĘP – ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

 

Wybór zawodu jest długofalowym procesem rozwojowym, na który składa się wiele decyzji podejmowanych na przestrzeni lat. WSDZ umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samopoznania własnych mocnych i słabych stron, predyspozycji zawodowych, pomaga w zaplanowaniu własnej kariery edukacyjnej i zawodowej oraz w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i kreatywnego i efektywnego funkcjonowania na nim.

 

WSDZ zakłada, że:

 • wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,
 • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu,
 • na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.

 

Działania wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa zawodowego umożliwiają:

 • uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samopoznania własnych mocnych i słabych stron, predyspozycji zawodowych, pomaga w zaplanowaniu własnej kariery edukacyjnej i zawodowej,
 • uzyskanie przez uczniów dostępu do wsparcia z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy i kreatywnego i efektywnego funkcjonowania na nim,
 • wsparcie rodziców w związku z udzielaniem przez nich pomocy w podejmowaniu przez dzieci decyzji edukacyjno-zawodowych,
 • wzbogacenie oferty szkoły i jej promocję w obszarze działań z zakresu doradztwa zawodowego,
 • przejrzystość i ciągłość oddziaływań poprzez wskazanie osób działających na rzecz WSDZ oraz określanie zakresu ich odpowiedzialności,
 • zaplanowanie działań w cyklu kształcenia.

 

Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu wychowawczego szkoły i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno – zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej, jako ważnego elementu funkcjonowania społecznego.

 

 

 1. CELE WSDZ

 

CEL OGÓLNY

 

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w liceum mają na celu:

 

 • wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań,
 • uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy,
 • przygotowanie uczniów do roli pracownika, pracodawcy na aktualnym rynku pracy.
 • wsparcie rodziców i nauczycieli w ich działaniach doradczych na rzecz młodych ludzi.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

Uczeń:

 • potrafi określić mocne i słabe strony, zainteresowania, umiejętności i kompetencje
 • poznaje własne predyspozycje zawodowe,
 • wzmacnia poczucie własnej wartości
 • rozwija umiejętności, kompetencje przydatne do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik i pracodawca,
 • zna czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu
 • zna system kształcenia, ofertę edukacyjną
 • potrafi podejmować trafne decyzje i dokonywać słusznych wyborów
 • potrafi planować własną ścieżkę edukacyjno – zawodową
 • poszerza wiedzę z zakresu zawodów przyszłości na rynku krajowym i unijnym, zna ścieżki edukacyjne do zawodów, którymi jest zainteresowany

 

Nauczyciele:

 • potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów
 • umożliwiają rozwój zainteresowań i zdolności uczniów,
 • realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi
 • wykorzystując wiedzę o uczniu, wspierają młodzież i rodziców w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
 • przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy
 • wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do specjalistów
 • włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w realizowanie doradztwa zawodowego w szkole.

 

Rodzice:

 • znają swoje dziecko, są zaangażowani i przygotowani do roli „doradców”
 • znają ofertę edukacyjną
 • wiedzą, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych,,
 • znają czynniki wyboru szkoły i zawodu
 • angażują się w pracę doradczą szkoły np. prezentują swoje zawody i zakłady pracy
 1. GŁÓWNE ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO
 2. Systematyczne diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 3. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu.
 4. Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej szkoły.
 5. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom; pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 6. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 7. Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów w PPP, lekarzy itp.
 8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych.
 9. Pomoc i udostępnianie informacji o szkołach wyższych, policealnych itp.
 10. Współpraca wszystkich pracowników szkoły w zakresie:
 • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań WSDZ zgodnie ze statutem szkoły,
 • realizacja zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zgodnie z programem wychowawczym szkoły.
 1. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.
 2. Współpraca z instytucjami wspierającymi WSDZ.

 

 

 1. DZIAŁANIA ZWIAZANE Z DORADZTWEM ZAWODOWYM I ICH ADRESACI

 

WSDZ obejmuje działania kierowane do:

 

 • uczniów,
 • rodziców,

 

Formy adresowane do uczniów:

 

 • diagnoza zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (ankieta, obserwacja, wywiad),
 • zajęcia warsztatowe pozwalające na samopoznanie, odkrywanie swoich zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych, ukazujące potrzebę planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej
 • zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, współpracy, przezwyciężenia stresu
 • zajęcia warsztatowe uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych, służące rozwijaniu umiejętności autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcami, promujące samozatrudnienie
 • zajęcia warsztatowe służące zapoznaniu z obowiązującym prawem pracy i prawem administracyjno – gospodarczym
 • zajęcia grupowe umożliwiające poznanie różnych zawodów
 • realizowanie treści zawodoznawczych na lekcjach poszczególnych przedmiotów
 • indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, peadagogiem na terenie szkoły
 • gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno – zawodowej
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, w tym z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy
 • wycieczki zawodoznawcze,
 • organizowanie Dnia Otwartego Szkoły
 • udział w targach edukacyjnych
 • promowanie idei wolontariatu
 • koła zainteresowań

 

Formy adresowane do rodziców:

 

 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i pedagogiem szkolnym na terenie szkoły
 • Dni Otwarte Szkoły (promocja oferty edukacyjnej szkoły)
 • kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na konsultacje w sytuacjach trudnych
 • zachęcanie i włączanie rodziców w proces doradczy szkoły np. poprzez proponowanie przedstawiania wykonywanych przez siebie zawodów
 • udostępnianie informacji edukacyjno – zawodowej (o zawodach, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych szkoły)

 

Formy adresowane do nauczycieli:

 • szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej;
 • warsztaty służące doskonaleniu umiejętności doradczych
 • tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą
 • śledzenie losów absolwentów
 • przygotowanie wspólnie z uczniami ulotek promujących ofertę edukacyjną szkoły
 • organizowanie dni otwartych

 

Formy adresowane do środowiska lokalnego:

 • spotkania z przedstawicielami szkół wyższych
 • spotkania z przedstawicielami lokalnych firm i zakładów pracy
 • promowanie szkoły w gimnazjach powiatu suskiego i na targach edukacyjnych Festiwal Nauki
 • współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z pracownikami Urzędu Pracy

 

Metody pracy doradczej:

 

 • metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja, giełda pomysłów, mapy myślowe) wspólne pracowanie nad rozwiązaniem problemu
 • drama – krótkie scenki i inscenizacje, odgrywanie ról; metody plastyczne – plakaty, ulotki
 • metody audiowizualne – wykorzystanie Internetu jako narzędzi zdobywania informacji, programy i prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne
 • gry i zabawy rozwijające myślenie strategiczne
 • trening komunikacji i zachowań społecznych, mini-wykłady, pogadanki, debaty
 • indywidualne rozmowy
 • ankiety, testy, kwestionariusze.

 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane w ciągu roku szkolnego:

 

 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie
 • na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego o których mowa w art. 109 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo oświatowe
 • na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem
 • podczas indywidualnych rozmów doradczych
 • poprzez udział uczniów w wycieczkach zawodoznawczych, targach, w spotkaniach i imprezach związanych z wyborem dalszej drogi kształcenia oraz planowaniem kariery zawodowej
 • poprzez udział młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań, konkursach umożliwiających uczniom rozwijanie swoich zdolności i umiejętności oraz pracach samorządu szkolnego i szkolnego koła wolontariatu.

 

 

 1. REALIZATORZY DZIAŁAŃ ZWIAZANYCH Z DORADZTWEM

ZAWODOWYM

 

Zakres zadań poszczególnych osób zaangażowanych w proces doradczy wynika z kompetencji, profilu wykształcenia, wykładanych treści oraz podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej.

 

Dyrektor odpowiada za organizację działań z zakresu doradztwa zawodowo, tworzy warunki do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego, monitoruje efekty ustalonych i podejmowanych działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi kształcenia i kariery zawodowej, powołuje szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego.

 

Koordynator doradztwa zawodowego  – systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; koordynuje działalność informacyjno – doradczą realizowaną przez szkołę; przeprowadza indywidualne rozmowy doradcze oraz zajęcia warsztatowe dla młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego, współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego; dokonuje bieżącego monitorowania realizacji WSDZ, gromadzi i udostępnia informacje edukacyjno – zawodowe; wspólnie z zespołem opracowuje projekt WSDZ, przeprowadza ankietę ewaluacyjną i sporządza sprawozdanie z realizacji WSDZ.

 

Pedagog szkolny diagnozuje potrzeby oraz możliwości uczniów, udziela indywidualnych porad i konsultacji w zakresie rozpoznawania mocnych stron oraz podejmowania decyzji edukacyjnych, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych prowadzi zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne oraz na temat technik uczenia się, radzenia sobie ze stresem i autoprezentacji, kieruje uczniów do specjalistycznych placówek.

 

Nauczyciele wychowawcy na lekcjach wychowawczych wprowadzają podstawy treningu interpersonalnego, prowadzą zajęcia związane z przygotowaniem młodzieży do podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych oraz planowania kariery zawodowej, rozwijają umiejętności współpracy w grupie, kierują uczniów potrzebujących pomocy do doradcy zawodowego i pedagoga szkolnego na konsultacje; wspierają rodziców w roli doradcy w wyborach edukacyjnych i zawodowych

 

Wszyscy nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych w ramach poszczególnych przedmiotów realizują podstawę programową i program nauczania odnosząc się do treści programowych doradztwa zawodowego; rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnień uczniów. Do zadań nauczycieli należy diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Każdy nauczyciel udostępnia uczniom informacje edukacyjno-zawodowe oraz omawia zawody związane z daną dziedziną i realizowanymi hasłami programu nauczania. Nauczyciele współpracują z wychowawcami klasy w realizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów, przygotowują uczniów do udziału w konkursach zawodowych, prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe; współpracują ze szkolnym koordynatorem doradztwa oraz z innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

 

Przykłady treści doradczych realizowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów:

 • Podstawy przedsiębiorczości – komunikacja interpersonalna, mocne i słabe strony swojej osoby, autoprezentacja, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz do rozmowy kwalifikacyjnej, negocjacje, rynek pracy, zakładanie działalności gospodarczej, biznesplan;
 • Biologia – choroby zawodowe, cywilizacyjne, skutki długotrwałego stresu;
 • Geografia – struktura zatrudnienia, bezrobocie; emigracja zarobkowa
 • Języki obce – słownictwo dotyczące zawodów, rozmowa o pracę, elementy autoprezentacji, słownictwo branżowe;
 • WOS i historia – bezrobocie i metody walki z nim, struktura zawodowa ludności, postawy obywatelskie, udział człowieka w życiu społecznym, grupy społeczne i ich rola w społeczeństwie, rozwój polskiego społeczeństwa
 • Religia/etyka – etyka gospodarcza i zawodowa, szanse i zagrożenia dla człowieka, zasady życia społecznego, etyka a ekonomia, władza i jej moralne konsekwencje
 • Język polski – rola pracy w życiu człowieka, trudna praca ludzi na wsi, kultura słowa, komunikacja społeczna, elementy autoprezentacji, redagowanie podań, pism urzędowych, e-maili;
 • Matematyka – odczytywanie i interpretacja danych w tekstach, tablicach i wykresach, planowanie czynności oraz dzielenie zadań na etapy.
 • Informatyka – wysyłanie korespondencji mailowo, tworzenie dokumentów, redagowanie tekstu, sposoby pracy z Internetem – wyszukiwanie informacji, logowanie się do portali oferujących pracę, podstawy tworzenia własnych stron internetowych
 • Edukacja dla bezpieczeństwa – zasadnicza służba wojskowa, ratownictwo medyczne – alternatywy pracy
 • Wychowanie fizyczne – uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie, prozdrowotny styl życia, umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom zawodowym.

 

Nauczyciel bibliotekarz prenumeruje czasopisma związane z edukacją oraz gromadzi i udostępniają materiały informacyjne z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego; współpracuje ze szkolnym koordynatorem doradztwa oraz z innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym; włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

 

Inne osoby zatrudnione w szkole np. pielęgniarka: współpracuje ze szkolnym koordynatorem doradztwa oraz z innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym; udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych z punktu widzenia wybranych przez uczniów zawodów, organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o stan zdrowia i bezpieczeństwo oraz kształtowanie właściwych nawyków adekwatnych do zawodów wybranych przez uczniów

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Wolontariatu zapewniają warunki organizacyjne dla działalności młodzieży, udzielając pomocy w realizacji zadań.

 

Rodzice uczniów współpracują w realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 

 

 

 1. ZASOBY MATERIALNE PRZYDATNE W REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM ZAWODOWYM

 

 

biblioteczka z materiałami i publikacjami dla uczniów, dla nauczycieli i rodziców;

 • sprzęt do ekspozycji materiałów drukowanych (tablice informacyjne, regały na książki itp.);
 • zbiory informacji drukowanych (informatory, ulotki, czasopisma specjalistyczne itp.);
 • zbiory informacji multimedialnych
 • materiały wspomagające pracę doradcy i nauczycieli: ankiety, kwestionariusze, scena-riusze zajęć itp.;
 • materiały biurowe i inne niezbędne do realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, np. karty do flipcharta, markery;
 • tablice (flipchart, ścienna, magnetyczna)

 

 1. SOJUSZNICY. SIEĆ WSPÓŁPRACY

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wsparcie merytoryczne dla szkół: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne i centra kształcenia praktycznego. Jednakże szkoła dodatkowo powinna pozyskać partnerów wspierających działania związane z doradztwem zawodowym. Są to instytucje, placówki, firmy, które mogą być angażowane w działania kierowane do trzech grup adresatów: uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Przykłady działań placówek współpracujących ze szkołą w obszarze doradztwa zawodowego:

 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (PPP):

 • diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów;
 • udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery;
 • prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego;
 • konsultowanie z doradcą zawodowym działań i dokumentów szkolnych (np. opracowań WSDZ);
 • prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedagogicznych;
 • tworzenie sieci doradców zawodowych, osób zainteresowanych doradztwem zawodowym.

 

Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli (ODN):

 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym
 • tworzenie sieci doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym
 • przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Biblioteki pedagogiczne:

 • udostępnianie szkołom informacji o usługach doradczych w regionie oraz o wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego
 • wspieranie nauczycieli-bibliotekarzy w pozyskiwaniu, gromadzeniu i udostępnianiu informacji edukacyjno-zawodowych
 • gromadzenie i udostępnianie doradcom zawodowym i nauczycielom publikacji z zakresu doradztwa zawodowego
 • współorganizowanie wystaw i spotkań z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Centra kształcenia ustawicznego, szkoły wyższe:

 • udostępnianie informacji o ofercie edukacyjnej i zawodowej szkoły;
 • współorganizowanie targów edukacyjnych;
 • organizowanie szkoleń i kursów dla uczniów;
 • pomoc podczas rekrutacji uczniom zainteresowanym kontynuowaniem nauki po ukończeniu technikum;
 • współorganizowanie spotkań informacyjno-doradczych dla uczniów.

 

Urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej oraz obserwatoria rynku pracy:

 • udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych;
 • diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów;
 • udzielanie uczniom porad i konsultacji;
 • współorganizowanie różnych przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie usługi doradztwa zawodowego na odległość;
 • udzielanie porad  dotyczących  rynku  pracy  za  granicą  (usługi  doradców  Sieci Europejskich Ofert Pracy EURES);
 • udostępnianie informacji na temat ofert pracy w kraju i za granicą;
 • udostępnianie publikacji m.in. o sytuacji na rynku pracy;
 • współorganizowanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli spotkań informacyjno-doradczych np. dotyczących sytuacji na rynku pracy, dotacji na założenie działalności gospodarczej.

 

 1. OCZEKIWANE EFEKTY I KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

Dla indywidualnych odbiorców:

 

 • ułatwienie uczniom, nauczycielom i rodzicom dostępu do informacji edukacyjno – zawodowych;
 • przygotowanie do podejmowania świadomych, trafniejszych decyzji edukacyjnych i zawodowych;
 • ułatwienie młodzieży wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy;
 • uświadomienie uczniom możliwości wprowadzania zmian w zaplanowanej karierze zawodowej;
 • pomoc w poruszaniu się na rynku pracy, wzrost mobilności absolwentów
 • rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej;
 • kształtowanie postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości;
 • kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych;
 • poznanie przez uczniów „świata zawodów” (m.in. zadań i czynności, środowiska pracy, przeciwwskazań i wymagań zawodowych);
 • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, zniechęceniu, rezygnacji ze szkoły lub pracy jako konsekwencji niewłaściwych wyborów

 

Dla szkoły:

 • realizowanie zobowiązań wynikających z przepisów Prawa oświatowego;
 • zapewnienie ciągłości działań orientacyjno – doradczych szkoły i koordynacji zadań wynikających z programu wychowawczego szkoły;
 • utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

 

Dla środowiska lokalnego:

 • zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego przez jednostki;
 • podejmowanie właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających bezrobociu;
 • zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych.

 

Dla pracodawców:

 

 • zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów, świadomych oczekiwań rynku pracy.

 

 

 1. MONITORING I EWALUACJA

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego podlega stałemu monitoringowi i ewaluacji. Ewaluacja skuteczności zaplanowanych w WSDZ działań nastąpi poprzez:

 • zebranie informacji zwrotnych od adresatów WSDZ
 • analizę prowadzonej dokumentacji.

 

Po zakończeniu roku szkolnego sporządzone zostaje sprawozdanie z realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego za dany rok szkolny. Realizacja treści z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego podejmowanych na zajęciach lekcyjnych dokumentowana jest wpisem tematu do dziennika zajęć lekcyjnych.

 

PROGRAM REALIZACJI WSDZ NA ROK SZKOLNY 2020 – 2021

 

Lp Działania Metody i formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz  pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 1. Ankieta  wśród uczniów

 

 

2. Rozmowy, wywiady z uczniami, nauczycielami, rodzicami

pedagog,

 

 

nauczyciele,

wychowawcy

IX – X 2020

 

 

Cały rok

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji zawodowych właściwych dla technikum 1.      Informatory i ulotki dla uczniów o ofercie uczelni wyższych

 

 

2. Aktualizacja i prowadzenie tablicy informacyjnej

 

Biblioteka

 

 

 

 

Biblioteka

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

3. Prowadzenie działalności informacyjno – doradczej szkoły w środowisku lokalnym; promocja kierunków kształcenia naszej szkoły 1. Udział w powiatowych targach edukacyjnych – Festiwal Nauki

 

 

2. Promocja szkoły w szkołach powiatu suskiego (informacje o kierunkach kształcenia)

Dyrekcja,

zespół ds. promocji, nauczyciele

 

zespół ds. promocji

II – IV 2021

 

 

 

IV – VI 2021

 

 

 

4. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji dotyczących: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, programów edukacyjnych UE 1. Biblioteczka doradcza, biblioteka,

 

2. Adresy instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym na stronie internetowej szkoły

Biblioteka, nauczyciel przedsiębiorczości, administrator strony Cały rok
5. Zapoznanie uczniów z ofertą szkół następnego etapu edukacyjnego Spotkania młodzieży z przedstawicielami wyższych uczelni, wyjazdy na uczelnie Wychowawcy klas Cały rok
6. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej Klasa 1

– Poznaję siebie !

– Moje mocne i słabe strony.

– Moje zainteresowania i pasje.

– Moje predyspozycje zawodowe.

– Czynniki wpływające na wybór dalszej drogi życiowej.

– Wpływ wartości na życie zawodowe.

Klasa 2

– Zawody przyszłości.

– Kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości.

– Efektywne porozumiewanie się.

– Jak radzić sobie ze stresem?

– Wybór szkoły a przyszły zawód. K – Samopoznanie kluczem do planowania kariery zawodowej.

– Praca i kształcenie w UE

Klasa 3

– Cechy dobrego pracownika; oczekiwania pracodawców wobec pracowników.

– Aktywność zawodowa; rynek pracy.

– Aktywne poszukiwanie pracy.

– Poruszanie się po rynku pracy; dokumenty aplikacyjne.

– Oko w oko z pacodawcą – rozmowa kwalifikacyjna.

– Instytucje wspierające rynek pracy. – Planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Wychowawcy, nauczyciel przedsiębiorczości,

pedagodzy szkolni

 

Cały rok
7. Realizacja tematyki z zakresu doradztwa zawodowego na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych Treści zgodne z podstawową programową i realizowanym programem nauczania Wszyscy nauczyciele Cały rok
8. Rozwijanie zainteresowań uczniów Udział uczniów w konkursach i olimpiadach Nauczyciele Cały rok
9. Współpraca z instytucjami wspierającymi WSDZ Nauczyciele, Nauczyciel przedsiębiorczości Cały rok

 

WSDZ – Liceum